Jump to content

Regulamin zlotu OE


Recommended Posts

1. Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Omega Elite.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich, którzy będą uczestniczyć w zlocie. Udział w dowolnej części zlotu oznacza akceptację regulaminu.
3. Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy nieprzewidzianych powodów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogą doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu, lub Policję.
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji bez dodatkowych opłat.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.

12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teren zlotu narkotyków i środków odurzających oraz broni.
15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", itp. poza miejscem wyznaczonym. 
16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
17. Na terenie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
18. Naklejka zlotowa potwierdza opłacanie OZ i możliwość brania udziału w konkursach. 
19. Naklejka musi być przyklejona w widocznym miejscu na samochodzie.
20. Wszystkie osoby są zobowiązane do przestrzegania zasad przez cały czas pobytu na zlocie.
21. Organizator zlotu, dbając o bezpieczeństwo pojazdów w trakcie trwania imprezy, informuje iż przyłapana osoba za nocne i nie tylko nocne, dowcipy po których:
- pojazdy nie będą mogły bezpiecznie się poruszać po drogach publicznych;
- zostanie uszkodzona karoseria pojazdu po których będzie trzeba wykonywać specjalne zabiegi kosmetyczne;
- ubrudzony zostanie samochód żywnością lub innymi substancjami (szampony,pasty,kremy itp.)
będzie musiała usunąć skutki swojego nie odpowiedzialnego zachowania na miejscu zlotu, a w szczególnych przypadkach zwrócić koszty zabiegów w celu przywrócenia stanu pojazdu z przed dokonania czynu. W przypadku braku chęci usunięcia skutków niesmacznego żartu osoba ta, otrzyma zakaz przyjazdów na następne zloty Omega Elite lub może zostać usunięta z klubu/forum.
Decyzję w w/w sprawie podejmie zarząd po zasięgnięciu opinii uczestników zlotu.
22. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez organizatora zlotu.Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.

23. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników pod rygorem wykluczenia z zawodów.
24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem punktu 3 niniejszego Regulaminu.
25. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny , OC, gaśnicę, działające pasy bezpieczeństwa i naklejkę zlotową.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co, do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
27. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
28. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.
29. Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem punktu 3 niniejszego Regulaminu.

30.  Mają prawo, do usunięcia osób nieprzestrzegających regulaminu z terenu ośrodka.Palenie gumy na terenie ośrodka jest zabronione 


Organizatorzy.
 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.